Všeobecné obchodné podmienky „Champ Camp s Attila Véghom“ 

                                                                             

1.     Úvodné ustanovenia                                                                        

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou Cartell, s.r.o. so sídlom Mýtny rad 893/1 921 01 Piešťany, identifikačné číslo: 50403575, zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 38008/T (ďalej len „Organizátor“), ako organizátorom a druhou stranou ako účastníkom (ďalej len „Účastník“).                                                              

1.2. Spoločnosť Cartell, s.r.o. je prevádzkovateľom internetovej stránky www.champcamp.sk                                                            

1.3. Právne vzťahy medzi organizátorom a účastníkom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä zákonom 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

2.     Vymedzenie pojmov                                                                          

2.1. Organizátor – spoločnosť Cartell, s.r.o., ktorá v rámci svojho predmetu činnosti zapísaného v Obchodnom registri, a teda koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, organizuje a zabezpečuje rôzne športové a kultúrne podujatia.                                                                    

2.2. Účastník – fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje podujatia organizovaného organizátorom, a to na základe vyplneného registračného formulára na internetovej stránke www.champcamp.sk a úhrady príslušnej odplaty za účasť na podujatí a/alebo poskytnuté služby organizátorom.                                                                        

2.3. Registračný formulár – formulár na stránke www.champcamp.sk                                                                  

2.4. Podujatie – športové a/alebo kultúrne podujatie, ktoré organizuje a/alebo usporadúva a/alebo zabezpečuje organizátor.                                                                    

2.5. Program – je súhrn športových, kultúrnych a spoločenský aktivít, prednášok, workshopov a ďalších v rámci podujatia, pričom tieto sú zaradené v časovom harmonograme zostavenom organizátorom.                                                                      

2.6. Zmluva – zmluva uzatvorená medzi organizátorom a účastníkom podľa § 51 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.                                                                   

2.7. Odplata – finančné plnenie účastníka v prospech organizátora za účasť účastníka na podujatí.                                                                        

3. Uzatvorenie zmluvy                                                                

3.1. Účastník vyplnením a odoslaním registračného formulára prejavuje svoj záujem zúčastniť sa na podujatí, a to v súlade s aktuálnou ponukou organizátora platnou v čase vyplnenia a odoslania registračného formulára.                                                                            

3.2. Účastník je povinný v registračnom formulári pravdivo uviesť svoje údaje, a to najmä, nie však výlučne:                                                                      

·       meno a priezvisko;                                                              

·       dátum narodenia;                                                                

·       miesto trvalého a/alebo prechodného pobytu;                                                                      

·       telefonický kontakt;                                                                            

·       emailový kontakt.                                                                

·       konfekčná veľkosť                                                                

·       zdravotný stav -komplikácie, nedoliečené zranenia                                                                

3.3. Účastník je ďalej povinný uviesť v registračnom formulári akého podujatia sa má záujem zúčastniť a v akom termíne.                                                                            

3.4. Účastník je povinný uviesť v registračnom formulári aj ďalšie informácie, ktoré bude organizátor v súvislosti so zabezpečením podujatia vyžadovať.

3.5. V prípade, ak účastník nevyplní registračný formulár riadne a/alebo uvedie nepravdivé informácie a/alebo registračný formulár nebude obsahovať všetky údaje podľa týchto VOP, nie je organizátor povinný na takto vyplnený a zaslaný registračný formulár prihliadať.                                                                

3.6. Vyplnenie a zaslanie registračného formulára zo strany účastníka predstavuje návrh na uzatvorenie zmluvy, pričom tento právny úkon je pre účastníka záväzný

3.7. Organizátor je oprávnený potvrdiť doručenie registračného formulára, a to prostredníctvom emailovej správy. Potvrdením o doručení nie je automatická emailová správa o odoslaní a/alebo zaregistrovaní registračného formulára účastníka.                                                                        

3.8. Potvrdením o prijatí registračného formulára zo strany organizátora dochádza k uzatvoreniu zmluvy medzi organizátorom a účastníkom, a to v rozsahu uvedenom v potvrdením o prijatí registračného formulára.                                                              

3.9. V prípade, ak nie je v možnostiach organizátora zabezpečiť pre účastníka účasť na podujatí, a to z akéhokoľvek dôvodu (napr. vyčerpaná kapacita) oznámi túto skutočnosť účastníkovi, a to telefonicky alebo emailom.                                                            

3.10. Organizátor uvedie v potvrdení o registračného formulára najmä nie však výlučne:                                                              

1.     a) názov podujatia;                                                                            

2.     b) termín podujatia;                                                                          

3.     c) program podujatia;                                                                        

4.   d) rozsah poskytovaných a služieb a plnení zo strany organizátora;                                                                

5.   e) odplatu za účasť na podujatí a platobné údaje k úhrade odplaty za účasť na podujatí;                                                                      

6.   f) ďalšie informácie.                                                                              

4. Podmienky účasti na podujatí                                                                            

4.1. Podmienkou účasti účastníka na podujatí je riadne vyplnenie a odoslanie registračného formulára, uzatvorenie zmluvy a úhrady odplaty.

4.2. Účastník je povinný dostaviť sa na podujatie v čase určenom pre jeho začiatok.                                                                      

4.3. Účastník je povinný pred začatím podujatia a v mieste jeho konania potvrdiť organizátorovi svoju účasť.                                                                    

4.4. Účastník je oprávnený zúčastniť sa na podujatí len v tom prípade, ak je na absolvovanie takéhoto podujatia plne zdravotne spôsobilý, to znamená najmä to, že v prípade účasti na podujatí nedôjde na strane účastníka k ohrozenia jeho zdravia a/alebo života a/alebo k zhoršeniu jeho zdravotného stavu.

4.5. Účastník je povinný na vlastné náklady zabezpečiť si na podujatie dostatočné materiálne zabezpečenie, a to najmä dostatok športového oblečenia a obuvi a ďalších súvisiacich športových či iných pomôcok.                                                                        

5.   Práva a povinnosti účastníka                                                                            

5.1. Účastník je povinný dostaviť sa na podujatie riadne a včas.                                                                

5.2. Účastník je povinný bezodkladne informovať organizátora o všetkých skutočnostiach súvisiacich s podujatím, a to najmä takých, ktoré by mohli ovplyvniť jeho účasť na podujatí, alebo by mohli mať vplyv na priebeh podujatia.                                                              

5.3. Účastník je povinný bezodkladne informovať organizátora o neúčasti na podujatí spolu dôvodom jeho neúčasti.                                                                    

5.4. Účastník je povinný riadne a včas uhradiť organizátorovi odplatu na účasť na podujatí.                                                                        

5.5. Účastník je povinný počas podujatia riadiť sa pokynmi organizátora.                                                                            

5.6. Účastník je povinný počas podujatia správať sa tak, aby akýmkoľvek nenarušoval a/alebo nesťažoval a/alebo neobmedzoval priebeh podujatia.

5.7. Účastník je povinný na podujatí predchádzať škodám na majetku ako aj na zdraví ďalších účastníkov podujatia ako aj akýchkoľvek tretích osôb.

5.8. Účastník je povinný rešpektovať program podujatia ako aj akékoľvek jeho úpravy či zmeny.                                                                

5.9. Účastník je povinný bezodkladne informovať organizátora o akejkoľvek prekážke, ktorá mu bráni a/alebo neumožňuje pokračovať v jeho účasti na podujatí.

5.10. Účastník je povinný bezodkladne informovať organizátora o zhoršení svoju zdravotného stavu.                                                                    

5.11. Účastník je povinný v prípade zhoršenia svojho zdravotného stavu bezodkladne ukončiť svoju účasť na podujatí.                                                                

5.12. Účastník ma právo na riadne a včasné poskytnutie informácií v súvislosti s podujatím.                                                                      

5.13. Účastník si je vedomý, že sa podujatia zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť.                                                                          

6.   Práva a povinnosti organizátora                                                                      

6.1. Organizátor sa zaväzuje vyvinúť maximálne možné úsilie, aby podujatie prebehlo odborne a profesionálne a na čo najvyššej možnej úrovni.

6.2. Organizátor je povinný zabezpečiť účastníkovi účasť na podujatí, za podmienok uvedených v týchto VOP.                                                                  

6.3. Organizátor je povinný poskytnúť účastníkovi všetky informácie, ktoré považuje v súvislosti s podujatím za potrebné a vhodné.

6.4. Organizátor je povinný riadne a včas informovať účastníka o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré majú a/alebo by mohli mať vplyv na priebeh podujatia.

6.5. Organizátor je povinný zabezpečiť podujatie sám a/alebo prostredníctvom tretích osôb.                                                                    

6.6. Organizátor je oprávnený upraviť a/alebo zmeniť a/alebo zrušiť program podujatia a/alebo jeho časť. Organizátor je povinný o takýchto skutočnostiach bezodkladne informovať účastníka podujatia.                                                                      

6.7. Organizátor je oprávnený limitovať kapacitu účastníkov na podujatí.                                                                            

6.8. Organizátor je oprávnený v súvislosti s podujatím poskytnúť účastníkovi za odplatu aj ďalšie služby či plnenia, ktoré nie sú uvedené v zmluve.

6.9. Organizátor je oprávnený za odplatu sprostredkovať účastníkovi ubytovanie na podujatí a/alebo v jeho blízkosti.                                                                    

6.10. Organizátor je oprávnený za odplatu sprostredkovať účastníkovi stravovanie na podujatí a/alebo v jeho blízkosti.                                                                

6.11. Organizátor je oprávnený pred a/alebo počas podujatia zrušiť podujatie a/alebo jeho časť.                                                              

6.12. Organizátor nie je povinný poskytnúť účastníkovi akékoľvek služby či plnenia v prípade, ak účastník neuhradí riadne a včas odplatu a zároveň je oprávnený od zmluvy ihneď odstúpiť.                                                                            

6.13. Organizátor nezodpovedá za škody na majetku a zdraví účastníka, ktoré sám nespôsobí alebo nezaviní.                                                                    

6.14. Organizátor je oprávnený vylúčiť z podujatia takého účastníka, ktorý akýmkoľvek spôsobom narušuje a/alebo sťažuje a/alebo obmedzuje priebeh podujatia, a zároveň je oprávnený od zmluvy ihneď odstúpiť.                                                                          

6.15. Organizátor sa zaväzuje vyvinúť maximálne možné úsilie, aby podujatie prebehlo odborne a profesionálne a na čo najvyššej možnej úrovni.

7.     Ďalšie ustanovenia a storno podmienky                                                                    

7.1. V prípade, ak dôjde k zrušeniu podujatia zo strany organizátora, z dôvodov na strane organizátora, je organizátor povinný takúto skutočnosť bezodkladne oznámiť účastníkovi a zároveň umožniť účastníkovi presun ním uhradenej odplaty na iné podujatie, príp. vrátiť účastníkovi ním uhradenú odplatu v lehote 60 dní od uvedeného oznámenia.                                                                        

7.2. V prípade, ak dôjde k zrušeniu časti podujatia zo strany organizátora, z dôvodov na strane organizátora, je organizátor povinný takúto skutočnosť bezodkladne oznámiť účastníkovi a zároveň umožniť účastníkovi presun ním uhradenej odplaty na iné podujatie, príp. vráti účastníkovi pomernú časť ním uhradenej odplaty v lehote 60 dní od uvedeného oznámenia.                                                              

7.3. V prípade, ak účastník oznámi organizátorovi, že sa nezúčastní podujatia, a to z akéhokoľvek dôvodu, nemá účastník nárok na vrátenie ním uhradenej odplaty. Organizátor a účastník sa dohodli, že táto odplata bude započítaná na náklady, ktoré organizátorovi vznikli v súvislosti so zabezpečením účasti účastníka na podujatí.

7.4. V prípade, ak sa účastník nezúčastní podujatia, a to z akéhokoľvek dôvodu, nemá účastník nárok na vrátenie ním uhradenej odplaty. Organizátor a účastník sa dohodli, že táto odplata bude započítaná na náklady, ktoré organizátorovi vznikli v súvislosti so zabezpečením účasti účastníka na podujatí.

7.5. V prípade, ak účastník predčasne opustí podujatie, a to z akéhokoľvek dôvodu a/alebo je z neho v súlade s týmito VOP vylúčený, nemá účastník nárok na vrátenie ním uhradenej odplaty. Organizátor a účastník sa dohodli, že táto odplata bude započítaná na náklady, ktoré organizátorovi vznikli v súvislosti so zabezpečením účasti účastníka na podujatí.                                                                          

8.   Platobné podmienky                                                                          

8.1. Odplata za účasť účastníka na podujatí je určená v súlade s aktuálnou ponukou organizátora.                                                                        

8.2. Organizátor si vyhradzuje právo jednostranne zvýšiť odplatu, a to aj po potvrdení o prijatí registračného formulára, v prípade zvýšenia cien od svojich dodávateľov, zmeny DPH, zmeny cla a poplatkov a iných. Organizátor bude účastníka o týchto zmenách vhodným spôsobom informovať individuálne cez email a na svojej webovej stránke www.champcamp.sk a navrhne v prípade takejto okolnosti vhodný spôsob riešenia vzniknutej situácie. V danom prípade je pre účastníka záväzná odplata uvedená vo faktúre.                                                                  

8.3. Účastníka sa zaväzuje uhradiť odplatu bezhotovostne, a to prevodom na bankový účet organizátora a/alebo hotovostným vkladom na účet organizátora, a to v lehote jej splatnosti, ktorá je uvedená na faktúre vystavenej organizátorom.                                                              

8.4. K odplate bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty (DPH) v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.                                                                          

9.   Ochrana osobných údajov                                                                

9.1. Osobné údaje účastníka sú spracúvané organizátorom v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov s v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účastník udeľuje organizátorovi súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v týchto VOP, a to za účelom plnenia uzatváranej zmluvy. Účastník súhlasí s tým, aby organizátor jeho osobné údaje sprístupnil tretej osobe (ubytovaciemu zariadeniu), a to výlučne za účelom plnenia uzatváranej zmluvy. Organizátor je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici. Účastník má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Organizátor je oprávnený spracúvať údaje účastníka, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.                                                                      

10. Záverečné ustanovenia                                                                      

10.1. Organizátor si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia účastníka. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok, sa riadi podujatie prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente uzavretia zmluvy a tieto sú prístupné na internetovej stránke organizátora.                                                                        

10.2. V prípade, že sa ktorékoľvek z ustanovení VOP stane alebo bude určené súdom za neplatné, neúčinné, alebo nevymáhateľné, neplatnosť, neúčinnosť, alebo nevymáhateľnosť takého ustanovenia nebude mať vplyv na platnosť, účinnosť alebo vymáhateľnosť zostávajúcich ustanovení VOP, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byť oddelené od ostatných príslušných ustanovení.                                                                  

10.3. V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení VOP bude neplatné, pričom jeho neplatnosť bude spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť tak, ako keby bola predmetná časť vypustená. Ak však takýto postup nie je možný, strany sú povinné zabezpečiť uskutočnenie všetkých krokov potrebných za tým účelom, aby bolo dohodnuté ustanovenie s podobným účinkom, ktorým sa neplatné ustanovenie v súlade s príslušným právnym predpisom nahradí.

10.4. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.                                                                        

10.5. Odoslaním registračného formulára účastník potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky a súhlasí s ich znením.

10.6. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1.2024.